ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  T.C.S.

 

A Leveringstermijn:

Deze zijn onderling overeen te komen en enkel bedoeld als aanduiding en zijn in geen geval bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden.

 

B Betalingsvoorwaarden:

Bij bestelling wordt een voorschot van 30% gevraagd op de totale verkoopssom. De rest wordt bij levering contant betaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan  zal het nog verschuldigde saldo en zonder nieuwe ingebrekestelling in eenmaal  en onmiddellijk opeisbaar worden en een intrest afwerpen van 1.8% per maand. Tevens zal de verkoper gerechtigd zijn een bijkomend bedrag gelijk aan 15% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van 125 Euro, te eisen ten titel van forfaitaire schadevergoeding, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Bij wanbetaling of het niet naleven van  deze voorwaarden blijft T.C.S. de eigenaar van de geleverde goederen of diensten en kunnen deze onmiddellijk worden teruggevorderd.

De factuur is betaald indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van TCS BVBA. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. De voormelde conventionele interesten en forfaitaire schadevergoeding zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop de niet-vervallen facturen opeisbaar worden. Facturen die niet per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft TCS BVBA het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen, ook in verband met andere lopende contracten tussen partijen. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Sint Niklaas

 

C Garantievoorwaarden:

– De normale garantievoorwaarden op hardware materialen bedragen 6 maand  met inbegrip van werkuren en materialen. De wettelijke garantie is 2 jaar u dient zelf  na 6 maand aan te tonen dat een gebrek aanwezig was toen u het toestel aankocht. De voorrijkosten  (Km. en verplaatsingstijd) zijn ten laste van de klant. Eventuele  transportkosten van defecte materialen zijn geheel voor de klant tenzij in speciale gevallen anders is overeengekomen.

– Voor aangekochte Software zijn er geen garantiebepalingen en kan er geen enkele aansprakelijkheid gesteld worden aan T.C.S. voor het in gebreke blijven.

– Herstellingswerkzaamheden buiten het bestek van deze overeenkomst worden afzon­derlijk gefactureerd en aangerekend volgens de op dit ogenblik geldende tarie­ven.

 

Tarieven geldig vanaf 01/03/2018

Werkuren hardware: 75,- €/u Werkuren Software:   75,-€/u

Reistijd hardware:    75,-€/u   Reistijd Software:      75,-€/u

Werkuren voor CNC machine herstelling  100,- €/u

Reistijd voor CNC machine herstelling      100,- €/u

Km vergoeding: 0.6,-€/Km.

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan:

– Elke oproep van de klant voor herstelling, waarbij men vaststelt dat de betreffende toestellen in perfecte werkingsstaat zijn.

– Elke oproep voor herstelling of interventie buiten de garantieperiode.

– De interventies betreffende de programmering of de wijzigingen van bestaande gebruikersprogramma’s.

– Het leveren van verbruiksmateriaal (papier, inktlinten, enz…)

 

D Onderhoudsovereenkomst:

Is mogelijk na onderlinge overeenkomst van beide partijen.

 

E Installatie en opleidingen:

Hierbij gelden de normale tarieven voor hard- en software en zijn afhankelijk van wat met de klant is overeengekomen.

 

F Transportkosten:

De transportkosten om het materiaal op te sturen van en naar de klant zijn ten laste van de klant zelf.